ŠKOLENIA POŽIARNEJ OCHRANY

KEĎ CHCETE OD ŠKOLENIA OPP VIAC, NEŽ OSTATNÍ

Oboznámime vás s aktuálnou legislatívou v oblasti OPP vašou rečou a prostredníctvom príkladov z praxe, aby ste mohli získané vedomosti uplatniť pri práci.

Sme technici požiarnej ochrany, preškolíme vašich zamestnancov v oblasti PO podľa platnej legislatívy.

TYPY ŠKOLENÍ PO

Počas školenia OPP sa budeme venovať len vám a vami povereným osobám. Vhodný typ výkladu školenia závisí od toho, akú prácu konkrétny zamestnanec vykonáva a s akými rizikami prichádza do kontaktu.

1. Pre zamestnancov, brigádnikov, dohodárov:

 • Vstupné – nový zamestnanec, brigádnik, dohodár pred začatím výkonu práce,
 • Opakované / periodické – preškolenie k aktuálnym zmenám o ochrane pred požiarmi

2. Pre vedúcich pracovníkov:

 • Vstupné – nový vedúci zamestnanec pred začatím výkonu práce
 • Opakované / periodické – vedúci zamestnanci preškolenie k aktuálnym zmenám o ochrane pred požiarmi

Pre 100% našich zákazníkov realizujeme školenia PO spolu so školeniami BOZP.

Často kladené otázky

Čo pre vás vieme zabezpečiť?
 • Školenia zamestnancov a vedúcich pracovníkov o OPP
 • Minimalizujeme riziká vzniku požiarov na pracovisku
 • Ušetríme váš čas a náklady spojené s technikom Požiarnej ochrany
 • Vypracovanie potrebnej dokumentácie OPP
 • Preventívne protipožiarne hliadky
 • Súčinnosť pri požiarnej kontrole
 • Pravidelné preventívne protipožiarne prehliadky
Kto je oprávnený školiť?

Školenie o ochrane pred požiarmi môže vykonať iba osoba s odbornou spôsobilosťou pre výkon funkcie technika, resp. špecialistu požiarnej ochrany.

Kto je povinný zabezpečiť si školenia požiarnej ochrany?

Každá právnická osoba a každá fyzická osoba – podnikateľ, kto zamestnáva ľudí, je povinný zabezpečiť potrebné preškolenie a vypracovanie dokumentácie OPP (požiarne poplachové smernice, požiarnu identifikačnú kartu, požiarne evaukačné plány a pod.).

Zákon taktiež ukladá zamestnávateľom povinnosť zabezpečiť vstupné a periodické školenia svojich zamestnancov v oblasti OPP, osôb zabezpečujúcich ochranu pred požiarmi v mimopracovnom čase, odbornú prípravu členov protipožiarnej hliadky pracoviska.

Ako často je potrebné absolvovať školenie PO?

Školenie o ochrane pred požiarmi sa vykonáva raz za 12 mesiacov pre osoby zabezpečujúce ochranu pred požiarmi v mimopracovnom čase a raz za 24 mesiacov pre vedúcich a ostatných zamestnancov.

Aká je cena za školenia požiarnej ochrany?

Cena školení sa odvíja od počtu ľudí. Líši sa podľa veľkosti skupín, odvetvia a požiadaviek na preškolenie. Kontaktujte nás a pripravíme vám cenovú ponuku prispôsobenú vašim podmienkam.

Legislatívne odporúčania
 • Zákon č.314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi
 • Vyhláška MV SR č.121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii

Chcete si overiť, či máte aktuálne školenia OPP a či spĺňate všetky požiadavky podľa platnej legislatívy?

ako to u nás prebieha?

1

prvý kontakt

Pomôžte nám spoznať vás bližšie. Pre aký počet zamestnancov školenie pripravíme a v akom odvetví pôsobíte?

2

cenová ponuka

Podľa dohodnutého typu, počtu ľudí a obsahu školení PO pre vás pripravíme nezáväznú cenovú kalkuláciu.

3

absolvovanie školenia

Preškolíme vás a vašich zamestnancov vo vašich priestoroch alebo môžete prísť k nám.

4

získanie osvedčenia

Každý účastník školenia dostane osvedčenie o oboznámení s požiarnou ochranou na pracovisku.

SPOZNAJTE NAŠICH ĽUDÍ V TÍME

Naši technici PO sú vám k dispozícií. Odovzdajú vám dlhoročné skúsenosti a zabezpečia celý proces od naplánovania prvého školenia po opakované vystavenie osvedčení.

Ing. Katarína Chovanová

Manažér vzdelávania, autorizovaný technik BOZP, PO
Mojim zameraním je bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, školenia v oblasti BOZP a protipožiarna bezpečnosť

“So službami v oblasti BOZP a PO sme veľmi spokojní. Komunikácia s pánom školiteľom bola od začiatku bezproblémová a aj samotný výklad bol naozaj profesionálny a zároveň veľmi zrozumiteľný.”

kontateľ LEDRA s.r.o.

PREČO SI VYBRAŤ DOMO PROTECTION?

Skúsení autorizovaní technici s dlhoročnou praxou

Ľudský osobný prístup a nadštandardné priateľské vzťahy

Dôkladná znalosť legislatívy a problematiky BOZP z praxe

Pozitívne skúsenosti a odporúčania našich klientov

Mám záujem o nezáväznú ponuku na školenia požiarnej ochrany