SLUŽBY TECHNIKA POŽIARNEJ OCHRANY

Minimalizujeme u vás riziko vzniku požiarov poctivou prípravou a zabezpečovaním služieb požiarnej ochrany. Naši požiarni technici s praxou vám poskytnú všetky potrebné služby OPP a vypracujú kompletnú dokumentáciu na mieru pre vás. Máme dlhoročné skúsenosti v oblasti BOZP a OPP z rôznych odvetví. Sme vám k dispozícií vždy, keď nás potrebujete.

ŠPECIALIZUJEME SA NA TIETO OBLASTI

Obchodné spoločnosti

Servis a služby

Výrobné spoločnosti

Zdravotníctvo

Obchodné prevádzky

Horeca

Obce a školy

Stavebníctvo

Administratíva

Digitálne firmy

Malé firmy

Začínajúci podnikatelia

CHCETE VEDIEŤ, ČI SPĹŇATE VŠETKY POŽIADAVKY PODĽA PLATNEJ LEGISLATÍVY V OBLASTI OPP?

AKO FUNGUJE SPOLUPRÁCA S NAMI

Postup krokov po záväznej objednávke služieb

1

VSTUPNÝ AUDIT AKTUÁLNEj PO

Prvý krok k tomu, aby sme sa o vás mohli postarať

2

Návrh riešenia OPP u klienta

Upozorníme vás na zistené nedostatky z oblasti PO

3

školenie OPP pracovníkov firmy

Maximálna ochrana pred požiarmi na pracovisku

4

Bezpečnostné značenie priestorov

Označíme priestory, únikové východy a pod.

5

vypracovanie dokumentácie PO

Podľa špecifík vašich ľudí a pracovných činností

6

ZABEZPEČOVANIE SLUŽBY PO

Sme k dispozícií vždy, keď nás budete potrebovať

SPOZNAJTE NAŠICH ĽUDÍ V TÍME

Naši technici požiarnej ochrany sú vám k dispozícií. Odovzdajú vám dlhoročné skúsenosti a zabezpečia celý proces od naplánovania úvodného auditu po pravidelnú aktualizáciu právnej dokumentácie podľa aktuálne platnej legislatívy a nariadení.

Ing. Katarína Chovanová

Manažér vzdelávania, autorizovaný technik BOZP, PO
Mojim zameraním je bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, školenia v oblasti BOZP a protipožiarna bezpečnosť

ČO VŠETKO VIEME ZABEZPEČIŤ SLUŽBOU EXTERNÉHO AUTORIZOVANÉHO TECHNIKA PO

Vstupná prehliadka stavu ochrany pred požiarmi

Vypracovanie dokumentácie o ochrane pred požiarmi

Aktualizácia dokumentácie ochrany pred požiarmi

Vedenie záznamov v požiarnej knihe

Vykonávanie školení pracovníkov v oblasti ochrany pred požiarmi

Zabezpečenie odbornej prípravy protipožiarnej hliadky a pracovníkov

Vykonávanie preventívnych protipožiarnych prehliadok

Poskytovanie odborných konzultácií v oblasti ochrany pred požiarmi

“Spokojnosť. Určite využijeme aj nabudúce. Odporúčam.”

konateľ BECSE BOR s.r.o.

PREČO SI VYBRAŤ DOMO PROTECTION?

Skúsení autorizovaní technici s dlhoročnou praxou

Ľudský osobný prístup a nadštandardné priateľské vzťahy

Dôkladná znalosť legislatívy a problematiky BOZP z praxe

Pozitívne skúsenosti a odporúčania stoviek našich klientov

Mám záujem o nezáväznú ponuku na služby OPP

  Často kladené otázky

  Čo určuje v oblasti protipožiarnej ochrany zákon?

  Zákon určuje povinnosť každej právnickej a fyzickej osobe – podnikateľovi zabezpečiť vykonávanie preventívnych protipožiarnych prehliadok, vypracovanie a vedenie dokumentácie o OPP a odstraňovať zistené nedostatky prostredníctvom technika požiarnej ochrany v spolupráci s vedúcimi zamestnancami. Taktiež ukladá povinnosť zabezpečiť vstupné a periodické školenia svojich zamestnancov v oblasti OPP, osôb zabezpečujúcich ochranu pred požiarmi v mimopracovnom čase, odbornú prípravu protipožiarnej hliadky pracoviska.

  Kto je povinný zabezpečovať OPP?

  Predchádzať vzniku požiarov je zákonnou povinnosťou každej fyzickej osoby – podnikateľa a právnickej osoby, ktorá prevádzkové priestory vlastní alebo ich má v prenájme.

  Legislatívne odporúčania
  • Zákon č.314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi
  • Vyhláška MV SR č.121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii