OPRÁVNENIA MPSVR SR NA PROFESIONÁLNU A ODBORNÚ VÝCHOVU A
VZDELÁVANIE V OBLASTI BEZPEČNOSTI

Odbornosť, skúsenosti a kvalita sú hodnoty, ktoré prenášame do každodenného života firmy a našich zamestnancov. Neustále sa vzdelávame, aby sme prehlbovali odborné znalosti a nadobúdali skúsenosti, ktoré potom môžeme zúročiť v službách našim klientom.

Certifikáty

Disponujeme množstvom certifikátov, ktoré sú vám kedykoľvek k dispozícií k nahliadnutiu.

ISO 9001 Certifikácia systémov manažérstva kvality

ISO 14001 Certifikácia systémov environmentálneho manažérstva

Mittelmann – inštalácie a revízia istiacich systémov

HACA – inštalácie a revízia istiacich systémov

SOLL Miller/Honeywell – inštalácie a revízia istiacich systémov

Statika stavieb

Revízny technik elektrických zariadení a bleskozvodov, podľa §24

Certifikát VT – skúšanie vizuálnymi metódami

Certifikát PT – skúšanie kapilárnymi metódami

Certifikát UTT – meranie hrúbok ultrazvukom

Odborne spôsobilá osoba pre periodické kontroly osobných ochranných prostriedkov proti pádu z výšky

Oprávnenia a osvedčenia

Máme oprávnenia na všetky služby, ktoré zabezpečujeme.

Licencia na prevádzkovanie technickej služby (projektovanie, montáž, údržba, revízie, oprava zabezpečovacích a poplachových systémov)

Oprávnenie na odborné prehliadky a skúšky elektrických zariadení pod napätím do 1000V, vrátane bleskozvodov v objektoch bez nebezpečenstva výbuchu

Oprávnenie na vykonávanie bezpečnostnotechnickej služby

Oprávnenie na vykonávanie výchovy a vzdelávania v oblasti ochrany práce v rozsahu v rozsahu : 01.1. Výchova a vzdelávanie zamestnancov a vedúcich zamestancov

Oprávnenie na vykonávanie výchovy a vzdelávania v oblasti ochrany práce v rozsahu v rozsahu : 07.1 Výchova a vzdelávanie osôb pracujúcich vo výške pomocou špeciálnej horolezeckej a speleologickej techniky

Ak máte akékoľvek otázky, kontaktuje nás.

Zákon o ochrane osobných údajov nám žiaľ umožňuje poskytnúť všetky certifikáty a oprávnenia našich špecialistov k nahliadnutiu len v sídle našej spoločnosti.

stoziar-telekomunikacie-domo-protection
veterna-elektraren
horizontalny-lankovy-system-mittelmann-rg10roll-domo-protection
evakuacny-letecky-vycvik-singing-rock
skolenie-bozp-a-prac-vo-vyske-domo-protection