VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY ESHOPU DoMo PROTECTION s.r.o.

Článok I

Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP”) upravujú práva a povinnosti spoločnosti DoMo PROTECTION s. r. o. so sídlom Zvolenská cesta 85, 974 05 Banská Bystrica, Slovenská republika, IČO: 31585451, IČ DPH: SK2020453677, DIČ: 2020453677,
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel sro, vložka číslo 1192/S, (ďalej len „Predávajúci”) a kupujúceho (ďalej len „Kupujúci”) pri kúpe tovaru ponúkaného Predávajúcim prostredníctvom elektronického obchodu na internetovej stránke Predávajúceho www.domoprotection.sk (ďalej lendomoprotection.sk”) a sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi Kupujúcim a Predávajúcim na diaľku prostredníctvom elektronického obchodu na internete (ďalej len „Kúpna zmluva”). (Predávajúci
a Kupujúci spolu ďalej len „Zmluvné strany”).
2. Tieto VOP platia na území Európskej únie pre kúpu tovaru objednaného prostredníctvom elektronického obchodu (ďalej len „Eshop) na domoprotection.sk.
3. VOP vstupujú do platnosti dňom ich zverejnenia na domoprotection.sk.
4. Všetky vzťahy medzi Kupujúcim a Predávajúcim, ktoré nie sú upravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. Ak je Kupujúci spotrebiteľom v zmysle § 52 ods. 3 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, teda ak sa jedná o Kupujúceho, ktorý pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti, riadia sa vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými
podmienkami príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení
neskorších predpisov.
5. Práva Kupujúceho vo vzťahu k Predávajúcemu vyplývajúce zo zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri
predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov zostávajú týmito VOP nedotknuté.
6. Kupujúcim sa rozumie v systéme zaregistrovaná fyzická osoba, alebo právnická osoba, ktorá si elektronicky objedná tovar prostredníctvom Eshopu na domoprotection.sk.
7. Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o Kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky Eshopu na domoprotection.sk a celková cena tohto tovaru, spracovaný systémom Eshopu.
8. Tovarom sa rozumejú všetky produkty uvedené v platnom cenníku Predávajúceho na domoprotection.sk.
9. Orgán dozoru nad činnosťou Predávajúceho:
Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)

Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj

Prievozská 32, P.O. Box 5

820 07 Bratislava 27
10. Kontaktné údaje Predávajúceho pre Kupujúcich:
DoMo PROTECTION, s. r. o.

Zvolenská cesta 85,

974 05 Banská Bystrica

Tel.: +421 915 835 941

email: predaj@domoprotection.sk


Článok II

Objednávka
1. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie registračného formulára.

2. Predávajúci nezodpovedá za omeškanie dodávky a za škodu, ktorá bola spôsobená dôsledkom toho, že Kupujúci pri registrácii nezadal všetky požadované údaje a/alebo vyplnil registračný formulár chybne. Predávajúci tiež nezodpovedá za škodu, ktorá bola spôsobená Kupujúcemu
dôsledkom toho, že Kupujúci zabudol svoje prístupové heslo a/alebo sa prístupové heslo Kupujúceho dostalo do rúk nepovolaných osôb bez pričinenia Predávajúceho.

3. Prijatá elektronická objednávka je považovaná za návrh Kúpnej zmluvy a je záväzná.

4. Kúpna zmluva medzi Predávajúcim a Kupujúcim vzniká na základe záväzného potvrdenia elektronickej objednávky v systéme Predávajúceho. Predávajúci je povinný zaslať Kupujúcemu potvrdenie o uzavretí zmluvy a potvrdiť emailovou správou (na emailovú adresu Kupujúceho uvedenú v elektronickej objednávke) obsah elektronickej objednávky Kupujúceho, a to bezodkladne po jej doručení Predávajúcemu, inak platí, že k uzavretiu Kúpnej zmluvy medzi Zmluvnými stranami nedošlo. Kupujúci je povinný skontrolovať obsah elektronickej objednávky
uvedený v emailovej správe Predávajúcim. V prípade zistenia nezrovnalostí týkajúcich sa obsahu elektronickej objednávky potvrdenej zo strany Predávajúceho, je Kupujúci povinný o tom upovedomiť Predávajúceho prostredníctvom emailovej správy zaslanej na emailovú
adresu predaj@domoprotection.sk.

5. Za podstatné náležitosti elektronickej objednávky sa považujú:

 • 5.1 Identifikácia Kupujúceho, t.j. obchodné meno alebo meno a priezvisko, sídlo/bydlisko, IČO, DIČ, kontakt (telefón a emailová adresa);
 • 5.2 Presný názov, resp. popis tovaru a jeho špecifické vlastnosti, množstvo tovaru(počet objednaných kusov);
 • 5.3 Presné miesto dodania tovaru;
 • 5.4 Identifikačné údaje a dostupnosť osoby, ktorá prevezme tovar, t.j. meno a priezvisko, presná a úplná adresa, email, telefónne číslo, v prípade, že tieto nie sú zhodné s údajmi zákazníka. Tiež čas dostupnosti, ak je to potrebné.
 • 5.5 V prípade firiem a organizácií musí objednávka obsahovať aj IČO, IČ DPH, bankové spojenie, tiež meno a funkciu objednávajúcej osoby.

Ak nebude objednávka obsahovať náležitosti podľa predchádzajúceho článku, je považovaná za neúplnú. Predávajúci sa v takom prípade pokúsi kontaktovať Kupujúceho a vyzvať ho k odstráneniu nedostatkov elektronickej objednávky a jej prípadnému spresneniu a/alebo doplneniu. Okamihom doručenia údajov spresňujúcich a/alebo doplňujúcich elektronickú objednávku Predávajúcemu sa elektronická objednávka považuje za úplnú.


Článok III


Storno objednávky, odstúpenie od zmluvy


1. Kupujúci má právo stornovať elektronickú objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením zo strany Predávajúceho.

2. Zo strany kupujúceho (zákazníka)
Storno objednávky zo strany kupujúceho v súlade so zákonom o ochrane spotrebiteľa má kupujúci právo na vrátenie tovaru bez uvedenia dôvodu (na odstúpenie od zmluvy) do štrnástich dní odo dňa prevzatia tovaru. Je však nevyhnutné, aby kupujúci vrátil tovar:

 • 1. Nepoškodený,
 • 2. V pôvodnom obale,
 • 3. Nepoužitý,
 • 4. Kompletný, so záručným listom,
 • 5. S dokladom o jeho zakúpení.


Možnosť vrátenia tovaru sa nevzťahuje na tovar, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť a na zvukové a obrazové záznamy alebo počítačové programy, ktoré užívateľ rozbalil.
V prípade, že kupujúci chce vrátiť tovar, musí v prvom rade kontaktovať spoločnosť DoMo
PROTECTION, ktorá mu dá ďalšie inštrukcie. Kupujúci musí v zákonom stanovenej lehote štrnástich dní tovar doručiť na adresu, ktorú mu poskytne predávajúci. Ak zákazník neoznámi predávajúcemu jeho rozhodnutie o vrátení tovaru, tak tovar od prepravnej služby nemusí byť prevzatý.

V prípade dodržania všetkých hore uvedených podmienok budú peniaze za tovar (nie však za prepravu, ktorej výška je presne uvedená v prepravných dokladoch) vrátené kupujúcemu do 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy. Vrátený tovar, ktorý kupujúci odošle predajcovi na dobierku, nebude prevzatý. Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci (konečný zákazník).

Zo strany predávajúceho DoMo PROTECTION s.r.o.
Predávajúci má právo zrušiť objednávku (kúpnu zmluvu) v prípade, že objednaný tovar sa viac nevyrába alebo nedodáva alebo ak došlo k výraznej zmene cien tovaru. V tomto prípade predávajúci bez zbytočného odkladu informuje kupujúceho. V prípade, že hodnota tovaru mu bola uhradená,
peniaze budú kupujúcemu bez zbytočného meškania vrátené.

Článok IV

Poštovné a balné


1. Tovar zasielame kuriérskou službou alebo ako balík Slovenskou poštou.

2. Tovar je tiež možné vyzdvihnúť na adrese: DoMo PROTECTION s. r. o., Zvolenská cesta 85, 974 05 Banská Bystrica.

3. Tovar je odosielaný dôkladne zabalený (krabica a pod.) a poistený proti poškodeniu. Tovar je počas prepravy poistený konkrétnym prepravcom podľa jeho štandardných podmienok, pričom toto štandardné poistenie je zahrnuté v cene prepravy. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie objednaného tovaru na uvedené miesto. Inštalácia dodaného tovaru nie je súčasťou dodávky.

4. Predávajúci vystaví a doručí zákazníkovi príslušný daňový doklad najneskôr do 14 dní odo dňa zdaniteľného plnenia. Záručný list, v prípade, že k tovaru prináleží, obdrží zákazník spolu s tovarom.


Článok V


Dodacie podmienky


1. Tovar elektronicky objednaný prostredníctvom Eshopu Predávajúci odošle Kupujúcemu podľa dostupnosti jednotlivých druhov tovaru a prevádzkových možností Predávajúceho v čo najkratšom termíne:

 • Tovar skladom expedícia do 48 hodín, pokiaľ je platba na dobierku.
 • Tovar, ktorý nie je skladom kupujúci bude informovaný o predpokladanej dobe dodania,
  zvyčajne 1 5 týždňov.

2. Predávajúci Kupujúceho informuje o odoslaní tovaru elektronickou poštou (emailom) na emailovej adrese, ktorú Kupujúci uviedol v elektronickej objednávke

3. Tovar je dodávaný prostredníctvom kuriérskej služby alebo Slovenskou poštou na adresu miesta dodania uvedenú Kupujúcim v elektronickej objednávke. Kuriérska služba bude telefonicky kontaktovať Kupujúceho pred dodaním tovaru Kupujúcemu a záväzne si s ním dohodne presný čas dodania tovaru Kupujúcemu. V prípade, ak Kupujúci nebude prítomný v čase, ktorý si záväzne dohodol s kuriérskou službou, na mieste dodania a nesplnomocní inú osobu na prevzatie tovaru, Kupujúci zodpovedá za škodu, ktorá vznikla Predávajúcemu a/alebo kuriérskej službe v dôsledku neúspešného dodania tovaru Kupujúcemu. Náklady opätovného dodania tovaru Kupujúcemu znáša Kupujúci.

4. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na Kupujúceho jeho prevzatím a zaplatením kúpnej ceny.

5. Zásielka s tovarom vždy obsahuje faktúru. Pri prevzatí tovaru je Kupujúci povinný skontrolovať, či obal, v ktorom je tovar zabalený, nie je poškodený a podpísať dokument o prevzatí zásielky.

V prípade jeho poškodenia je nutné na mieste dodania tovaru spísať s prepravcom kuriérskou službou protokol o zistených vadách spôsobených počas prepravy. O celej situácii je nutné informovať našu spoločnosť. Ak Kupujúci tovar prevezme aj napriek evidentnému poškodeniu obalu, Predávajúci neuzná prípadné neskoršie reklamácie z tohto dôvodu.

6. Ak sa zistí, že dodaný výrobok je nefunkčný alebo má výrobnú vadu, je to už riešené ako reklamácia. Reklamovaný tovar musí byť neodkladne doručený predajcovi, prípadne najbližšiemu servisnému stredisku výrobcu na reklamáciu. Pri reklamácii je nutné postupovať
presne podľa reklamačného poriadku.

7. Za nepoškodenú, neotvorenú, originálnu zásielku sa považuje iba tá, ktorá je prelepená ochrannou páskou Predávajúceho. Prepravca je povinný odovzdať tovar Kupujúcemu po položkách a na mieste spísať zápisnicu. Za takto vzniknuté škody je zodpovedný dopravca.

8. Tovar dodáva Predávajúci výlučne na území Slovenskej republiky a Českej republiky.

9. Dodanie tovaru na územie členských štátov Európskej únie, príp. iných štátov sa uskutočňuje na základe predchádzajúceho súhlasu a vzájomného písomného odsúhlasenia si ceny za poštovné a balné a príp. ďalších dodacích podmienok medzi Kupujúcim a Predávajúcim.


Článok VI

Cenové podmienky

1. Kúpna cena tovarov ponúkaných Predávajúcim prostredníctvom domoprotection.sk je uvedená vždy vedľa vybraného tovaru. Kúpna cena sa vždy uvádza s daňou z pridanej hodnoty, ak nie je uvedené inak.

2. Predávajúci si vyhradzuje právo jednostranne upraviť (zvýšiť/znížiť) ceny tovarov uvedené na domoprotection.sk s tým, že nové ceny tovarov sú pre Kupujúceho platné dňom ich uverejnenia na domoprotection.sk. Takáto úprava ceny sa nevzťahuje na tovar už Kupujúcim objednaný. V prípade, ak sa na domoprotection.sk objaví pri niektorom tovare cena evidentne chybná, napr. ak ide o tovar bežne dostupný a všeobecne známy a jeho cena sa odlišuje od ceny obvyklej, alebo z dôvodu chyby systému sa pri tovare objaví cena “0 EUR” alebo “1 EUR”, Predávajúci nemá povinnosť tovar dodať za cenu chybnú, ale môže Kupujúcemu ponúknuť dodanie tovaru za cenu riadnu. Ak Kupujúci v tomto prípade s riadnou cenou tovaru nesúhlasí, môže od Kúpnej zmluvy odstúpiť.

Článok VII

Platobné podmienky

1. Platby sa vykonávajú v EUR, pričom Predávajúci vyžaduje jeden z nasledujúcich spôsobov platby:

2. PLATBA PRI DODÁVKE NA DOBIERKU: Pri tomto spôsobe platby Kupujúci zaplatí celú sumu za tovar uvedený v elektronickej objednávke pri prevzatí tovaru od kuriéra priamo kuriérovi

3. PREDFAKTÚRA: Tovar bude expedovaný po pripísaní platby kúpnej ceny za tovar prevodom na účet. Variabilný symbol: použite číslo Vašej elektronickej objednávky.

4. PLATBA OSOBNE pri preberaní tovaru: Pri tomto spôsobe platby Kupujúci za objednaný tovar platí v hotovosti.

5. PLATBA ONLINE kartou cez platobnú bránu.


Článok VIII


Záručné podmienky a záručná doba

1. Na dodávaný tovar je Kupujúcemu poskytnutá záručná doba 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť v deň odovzdania tovaru Kupujúcemu. Kupujúci je pri preberaní tovaru povinný tovar riadne prehliadnuť. Pokiaľ sa zistí poškodenie tovaru pri preberaní, vyhotoví sa záznam o poškodení. Predávajúci je povinný tovar opraviť alebo vymeniť za nový tovar.

2. Ku každému tovaru zakúpenému u Predávajúceho je pri jeho dodaní Kupujúcemu priložená faktúra (doklad o kúpe tovaru), ktorá slúži zároveň ako záručný doklad.

3. Reklamovať je možné len tovar zakúpený u Predávajúceho a úplne zaplatený.

4. Pri uplatnení reklamácie je Kupujúci povinný doručiť na adresu sídla Predávajúceho reklamovaný tovar čistý, mechanicky nepoškodený vrátane požadovaných dokladov.

5. Reklamácia tovaru je bezplatná, pričom Kupujúci má právo na úhradu nevyhnutných nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením práv zo zodpovednosti za vady, t.j. s reklamáciou.

6. V prípade vzniku nároku na reklamáciu v záručnej lehote sa kupujúci obracia buď na predajcu, alebo podľa inštrukcií na niektorý zo zmluvných servisov výrobcu (podľa záručného listu k tovaru). Predávajúci poskytne kupujúcemu asistenciu a potrebné informácie pre úspešné riešenie reklamácie.

Nárok na uplatňovanie reklamácie kupujúcim zaniká:

 • Ak k poškodeniu tovaru došlo pri preprave uplatňuje sa poistenie u prepravcu.
 • Ak došlo k porušeniu ochranných pečatí a nálepiek, ak sa na výrobku nachádzajú
 • Neodbornou inštaláciou alebo neodborným zaobchádzaním s tovarom
 • Používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojimi parametrami parametrom uvedeným v návode na použitie
 • Ak bol tovar poškodený v dôsledku nesprávneho používania (teda v rozpore s návodom na použitie)
 • Ak bol tovar poškodený živelnou pohromou.

etky reklamácie sa riešia v súlade s príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka Slovenskej republiky.


Článok IX


Okolnosti vylučujúce zodpovednosť za nemožnosť plnenia

1. Žiadna zo Zmluvných strán nenesie zodpovednosť za nemožnosť plnenia v prípade, ak nastanú skutočnosti vplyvom vyššej moci.
2. Za udalosť vplyvom vyššej moci sa považuje udalosť, ktorú Zmluvné strany nemohli predvídať a ktorej nemohli zabrániť ani pri vynaložení najvyššej možnej odbornej starostlivosti, ktorá je nezávislá od ich vôle, najmä vojna, povstanie, štrajk, prírodné katastrofy, zmeny v legislatíve a iné.

3. V prípade, že nastane udalosť podľa bodu 2 sú Zmluvné strany povinné si túto skutočnosť oznámiť bez zbytočného odkladu.

4. Vznik neočakávaných technických alebo logistických porúch oslobodzuje Predávajúceho od dohodnutých záväzkov.

Článok X


Spotrebiteľské zmluvy a poučenie o práve odstúpiť od zmluvy


1. V prípade, keď je Kúpna zmluva uzatvorená použitím prostriedkov komunikácie na diaľku (v tomto prípade elektronický obchod na internete) a v prípade, ak Predávajúci včas a riadne poskytol Kupujúcemu ako spotrebiteľovi informácie o práve odstúpiť od zmluvy podľa § 3 ods. 1 písm. h) zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon o ochrane spotrebiteľa“), Kupujúci ako spotrebiteľ je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu v zmysle ustanovenia § 7 odsek 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa od Kúpnej zmluvy odstúpiť do 14 (slovom: štrnástich) dní od prevzatia tovaru. V zmysle § 7 odsek 4 Zákona o ochrane spotrebiteľa sa tovar sa považuje za prevzatý spotrebiteľom okamihom, keď spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo
ak sa:

a) tovary objednané spotrebiteľom v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,
b) dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného
dielu alebo posledného kusu,
c) tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého
dodaného tovaru.

2. V prípade, ak Predávajúci poskytol Kupujúcemu ako spotrebiteľovi informácie podľa § 3 ods. 1 písm. h) Zákona o ochrane spotrebiteľa až dodatočne, najneskôr však do 12 mesiacov od začatia plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy podľa odseku 1 tohto článku týchto VOP,
lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 (slovom: štrnástich) dňoch odo dňa, keď Predávajúci dodatočne splnil informačnú povinnosť. Ak Predávajúci neposkytol Kupujúcemu ako spotrebiteľovi informácie podľa § 3 ods. 1 písm. h) Zákona o ochrane spotrebiteľa ani v
dodatočnej lehote podľa predchádzajúcej vety, lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 12 mesiacoch a 14 dňoch odo dňa začatia plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy podľa odseku 1 tohto článku týchto VOP. Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie
tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

3. Kupujúci ako spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je

a) poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,
b) predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,

c) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,

d) predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,

e) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,

f) predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,
g) predaj alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy, pričom ich dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30 dňoch a ich cena závisí od pohybu cien na trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť,

h) vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal predávajúceho; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak
boli uzavreté počas návštevy predávajúceho u spotrebiteľa a spotrebiteľ si tieto služby
alebo tovary vopred neobjednal,

i) predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,

j) predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale,

k) poskytnutie ubytovacích služieb na iný ako ubytovací účel, preprava tovaru, nájom automobilov, poskytnutie stravovacích služieb alebo poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote,

l) poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho
poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

4. Oznámenie Kupujúceho o odstúpení od Kúpnej zmluvy musí byť Predávajúcemu odoslané do skončenia doby pre odstúpenie, t.j. lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané Predávajúcemu najneskôr v posledný deň
lehoty podľa § 7 ods. 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa, resp. podľa článku X, odsek 1 týchto VOP . Kupujúci je povinný najneskôr do 14 (slovom: štrnástich) dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť Predávajúcemu alebo ho odovzdať Predávajúcemu alebo osobe poverenej Predávajúcim na prevzatie tovaru. Pre rýchle vybavenie veci je nutné vrátiť tovar na korešpondenčnú adresu Predávajúceho, t.j. na adresu Zvolenská cesta 85, 974 05 Banská Bystrica. Podrobnejšie informácie o uplatnení práva Kupujúceho na odstúpenie od zmluvy a práva a povinnosti Zmluvných strán pri odstúpení od zmluvy Kupujúcim sú uvedené v článku XI. a XII týchto VOP.

5. Odstúpením Kupujúceho od Kúpnej zmluvy sa Kúpna zmluva od začiatku zrušuje. Predávajúci je povinný prevziať tovar späť a vrátiť Kupujúcemu bez zbytočného odkladu, najneskôr v lehote 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od Kúpnej zmluvy cenu zaplatenú za tovar prevodom na účet Kupujúceho, vrátane nákladov, ktoré Kupujúci vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru, ako aj všetky platby, ktoré od neho prijal na základe Kúpnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou, Predávajúci je povinný vrátiť Kupujúcemu platby podľa predchádzajúcej vety rovnakým
spôsobom, aký použil Kupujúci pri svojej platbe. Kupujúci a Predávajúci sa môžu dohodnúť na inom spôsobe platby, ak v súvislosti s tým Kupujúcemu nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky.


Článok XI

Uplatnenie práva Kupujúceho na odstúpenie od zmluvy

1. Kupujúcim môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy podľa § 7 ods. 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa, resp. podľa článku X, odsek 1 týchto VOP u Predávajúceho niektorým z nasledovných spôsobov:

a) v listinnej podobe, t.j. formou doporučeného listu adresovaného na korešpondenčnú adresu Predávajúceho, t.j. na adresu Zvolenská cesta 85, 974 05 Banská Bystrica alebo
b) zaslaním správy elektronickej pošty (emailu) na adresu elektronickej pošty Predávajúceho
predaj@domoprotection.sk,
c) v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči.

2. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané Predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty podľa § 7 ods. 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa, resp. podľa článku X, odsek 1 týchto VOP.

3. Pri pochybnostiach o doručení sa Kupujúcim odoslané oznámenie o odstúpení od zmluvy považuje za doručené uplynutím času primeraného použitému spôsobu doručovania, ak kupujúci vie preukázať jeho odoslanie na adresu oznámenú Kupujúcemu Predávajúcim v súlade s § 3 ods. 1 písm. b) až d) Zákona o ochrane spotrebiteľa alebo na adresu, ktorej zmena bola Kupujúcemu náležite oznámená Predávajúcim po uzavretí zmluvy. Ak poštovú zásielku, ktorej obsahom je oznámenie o odstúpení od zmluvy, nemožno dodať Predávajúcemu z dôvodov uvedených v § 34 ods. 2 písm. a), b) a d) zákona č. 324/2011 Z. z. o poštových službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, oznámenie o odstúpení od zmluvy sa považuje za doručené dňom jeho odoslania Predávajúcemu na adresu podľa prvej vety.

4. Ak Kupujúci riadne a včas odstúpi od zmluvy, zrušuje sa od začiatku aj každá doplnková zmluva súvisiaca so zmluvou, od ktorej Kupujúci odstúpil. Od Kupujúceho nie je možné požadovať žiadne náklady alebo iné platby v súvislosti so zrušením doplnkovej zmluvy okrem úhrady
nákladov a platieb uvedených v § 9 ods. 3 a § 10 ods. 3 Zákona o ochrane spotrebiteľa a ceny za službu, ak je predmetom zmluvy poskytnutie služby a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby.

5. Dôkazné bremeno o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy znáša Kupujúci.


Článok XII

Práva a povinnosti Zmluvných strán pri odstúpení od zmluvy Kupujúcim

1. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 (slovom: štrnástich) dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť Kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a
poštovné a iných nákladov a poplatkov. Predávajúci je povinný vrátiť Kupujúcemu platby podľa predchádzajúcej vety rovnakým spôsobom, aký použil Kupujúci pri svojej platbe. Kupujúci a Predávajúci sa môžu dohodnúť na inom spôsobe platby, ak v súvislosti s tým Kupujúcemu
nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky.

2. Predávajúci nie je povinný uhradiť Kupujúcemu dodatočné náklady, ak si Kupujúci výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný Predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil Kupujúci, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný Predávajúcim.

3. Predávajúci nie je povinný vrátiť Kupujúcemu platby podľa odseku 1 pred tým, ako mu je tovar
doručený alebo kým Kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť Predávajúcemu.

4. Kupujúci je povinný najneskôr do 14 (slovom: štrnástich) dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať Predávajúcemu alebo osobe poverenej Predávajúcim na prevzatie tovaru. Predávajúci môže navrhnúť, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Lehota podľa prvej vety sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty. Pre rýchle vybavenie veci je nutné vrátiť tovar na korešpondenčnú adresu Predávajúceho, t.j. na adresu Zvolenská cesta 85, 974 05 Banská Bystrica.

5. Pri odstúpení od zmluvy znáša Kupujúci iba náklady na vrátenie tovaru Predávajúcemu alebo
osobe poverenej Predávajúcim na prevzatie tovaru.


Článok XIII


Ochrana osobných údajov


1. Osobné údaje sú spracúvané len zákonným spôsobom, spravodlivo, transparentne a vo vzťahu k dotknutým osobám takým spôsobom, aby nedošlo k porušeniu ich základných práv v zmysle Zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako “Zákon č. 18/2018 Z. z.“), Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679/ES o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/es (ďalej aj ako Nariadenie GDPR“) a ďalších právnych predpisov Slovenskej republiky a/alebo Európskej únie. [vychádzajúc z § 6 Zákona č. 18/2018 Z. z. a Článku 5. bod 1. písm. a) Nariadenia GDPR]. Vykonaním objednávky na domoprotection.sk Kupujúci poskytuje Predávajúcemu osobné údaje v rozsahu: meno, priezvisko, dátum narodenia (dátum narodenia je nepovinný údaj slúžiaci výlučne na účely jednoznačnej identifikácie Kupujúceho pri doručovaní tovaru), adresa
bydliska, telefónne číslo a emailová adresa, za účelom vykonania platnej objednávky a uzavretie kúpnej zmluvy s Predávajúcim, plnenia a dodatočného potvrdenia podmienok kúpnej zmluvy, za účelom spracovania elektronickej objednávky, realizácie dodávky, zúčtovania platieb a k nevyhnutnej komunikácii medzi Zmluvnými stranami Predávajúci nevydá údaje Kupujúceho tretím osobám, s výnimkou subdodávateľov, sprostredkovateľov Predávajúceho, a to najmä (i) kuriérskym, spoločnostiam, resp. doručovateľom tovaru t.j. spoločnosti SLOVENSKÝ DORUČOVACÍ SYSTÉM s. r. o., IČO: 45497885, so sídlom: Družby 22, 974 04 Banská Bystrica, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č. 17990/S, aj to len tie údaje, ktoré sú nevyhnutné pre úspešné uskutočnenie dodávky, (ii) Predávajúci postupuje pri zaobchádzaní s osobnými údajmi Kupujúceho v súlade s ustanoveniami zákona o ochrane osobných údajov. Iným subjektom bude umožnený prístup k osobným údajom zákazníkov len v prípadoch stanovených platnou právnou úpravou (najmä v priebehu správneho či trestného konania, ochrana práv spotrebiteľa). Kupujúci berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje uvádzať správne a pravdivo a že je povinný bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zmene vo svojich osobných údajoch.

2. Osobné údaje bude predávajúci spracúvať a archivovať v súlade s osobitnými predpismi. Osobné údaje budú spracúvané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom. Kupujúci potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú pravdivé a nesie zodpovednosť za nepravdivosť osobných údajov. Predávajúci má právo na opravu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, likvidáciu alebo blokovanie osobných údajov a ďalšie uvedené v § 28 ods. 1 zákona o ochrane osobných údajov.

3. Kupujúci prehlasuje, že všetky ním uvedené údaje sú pravdivé. Kupujúci prehlasuje, že si je vedomý dôsledkov uvedenia nepravdivých údajov, obzvlášť skutočnosti, že by takéto konanie mohlo byť klasifikované ako trestný čin.

4. DoMo PROTECTION s.r.o. môže posielať periodické alebo sporadické emaily informujúce o otázkach týkajúcich sa produktov alebo služieb, ktoré boli objednané, ako sú potvrdenie objednávok, faktúry, osvedčenia a pod. V niektorých prípadoch súvisiacich so službami spoločnosti, je nutné udržiavať kontakt s kupujúcim a nie je možné zrušiť elektronickú komunikáciu zo strany kupujúceho. Je to základný predpoklad fungujúceho obchodného vzťahu na diaľku. Spoločnosť zbiera a eviduje informácie o návšteve www.domoprotection.sk , tiež meno poskytovateľa pripojenia na Internet ako (IP) adresu providera, cez ktorý sa pristupuje na internet; čas prístupu na stránku; stránky ktoré boli navštívené z našej stránky a internetovú adresu stránky, z ktorej sa klient napojil na našu stránku. Tieto informácie budú analyzované a následne využité na zlepšenie využívania našej stránky.


Článok XIV


Alternatívne riešenie sporov


1. V prípade, že Kupujúci nie je spokojný so spôsobom, ktorým Predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo sa domnieva, že Predávajúci porušil jeho práva, Kupujúci má právo obrátiť sa na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť Kupujúceho podľa predchádzajúcej vety odpovie zamietavo alebo na takúto žiadosť neodpovie v lehote do 30 dní odo dňa jej odoslania Kupujúcim, Kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov“). Príslušným subjektom na alternatívne
riešenie spotrebiteľských sporov s Predávajúcim je (i) Slovenská obchodná inšpekcia, ktorú je možné za uvedeným účelom kontaktovať na adrese Ústredný inšpektorát SOI, Odbor medzinárodných vzťahov a ARS, Prievozská 32, poštový priečinok 29, 827 99 Bratislava alebo elektronicky na
ars@soi.sk alebo adr@soi.sk alebo (ii) iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárska Slovenskej republiky (zoznam oprávnených subjektov je dostupný na stránkehttp://www.mhsr.sk/zoznamsubjektovalternativnehorieseniaspotrebitelskychsporov/146987s ), pričom Kupujúci má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia sporov sa obráti. Možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá. Kupujúci môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho spotrebiteľského sporu použiť platformu pre riešenie sporov online, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

2. Návrh Kupujúceho na začatie alternatívneho riešenia sporu musí v zmysle § 12 odsek 3 Zákona o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov obsahovať:
a) meno a priezvisko spotrebiteľa, adresu na doručovanie, elektronickú adresu a telefonický kontakt, ak ich má,
b) presné označenie Predávajúceho,

c) úplný a zrozumiteľný opis rozhodujúcich skutočností,

d) označenie, čoho sa Kupujúci ako spotrebiteľ domáha,

e) dátum, kedy sa Kupujúci ako spotrebiteľ obrátil na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu a

informáciu, že pokus o vyriešenie sporu priamo s Predávajúcim bol bezvýsledný,

f) vyhlásenie o tom, že vo veci nebol zaslaný rovnaký návrh inému subjektu alternatívneho

riešenia sporov, nerozhodol vo veci súd alebo rozhodcovský súd, vo veci nebola uzavretá

dohoda o mediácii ani nebolo vo veci ukončené alternatívne riešenie sporu spôsobom podľa

§ 20 ods. 1 písm. a) až e) Zákona o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov.


Návrh možno podať v listinnej podobe, elektronickej podobe alebo ústne do zápisnice.

Článok XV

Záverečné ustanovenia

1. Pri nákupe tovaru na domoprotection.sk sa predpokladá zo strany Kupujúceho znalosť technických možností Internetu a prijatie technológiou podmienených možných problémov.

2. Predávajúci nezodpovedá za škody spôsobené chybným pripojením na domoprotection.sk. Ochrana počítača, prípadne údajov nachádzajúcich sa v počítači zaťažuje Kupujúceho.
3. Predávajúci upozorňuje, že informácie uvedené na domoprotection.sk môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia.
4. Predávajúci nenesie voči inej strane zodpovednosť za priame, nepriame alebo mimoriadne škody, spôsobené použitím informácií zo domoprotection.sk.
5. Predávajúci môže kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť tovary uvedené na domoprotection.sk.
6. Predávajúci si vyhradzuje právo tieto VOP kedykoľvek zmeniť a/alebo doplniť. Zmeny a/alebo doplnky týchto VOP vstupujú do platnosti dňom ich zverejnenia na domoprotection.sk.
7. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory, ktoré medzi nimi vzniknú z právnych vzťahov na základe zmluvy alebo súvisiacich zmlúv, vrátane sporov o platnosť, výklad a zánik tejto zmluvy, budú prednostne riešiť formou zmieru.
8. Odoslaním elektronickej objednávky Predávajúcemu, Kupujúci zároveň potvrdzuje svoj bezvýhradný súhlas s VOP Predávajúceho.
9. Všetky texty a údaje zverejnené na internetovej stránke www.domoprotection.sk majú len informačný charakter. Môžu obsahovať chyby alebo nepresnosti. Internetová stránka www.domoprotection.sk si vyhradzuje právo na akékoľvek zmeny bez predchádzajúceho upozornenia a nezodpovedá za prípadné podstatné nepresnosti či chyby. Informácie poskytnuté na stránke www.domoprotection.sk boli zostavené s najlepším vedomím a svedomím z verejne dostupných informácií a dát v kontexte iných obchodných operátorov a iných zdrojov, ktoré poskytujú odôvodnený predpoklad vierohodnosti. Bolo vyvinuté najväčšie úsilie, aby boli predkladané materiály a informácie prezentované na primeranej odbornej a
obsahovej úrovni. Stránka www.domoprotection.sk nie je zodpovedná za priame a nepriame dôsledky z poškodenia, vyplývajúce z použitia informácií získaných cez stránku
www.domoprotection.sk. Internetová stránka www.domoprotection.sk tiež neposkytuje záruku,
že stránky sú bez vírusov a ináč škodlivých súčastí.

V Banskej Bystrici, dňa 7.6.2022