Naša spoločenská zodpovednosť

Našim cieľom i poslaním je podpora športových, rekreačných a vzdelávacích aktivít v regióne, v ktorom naša spoločnosť pôsobí. Sme stredná rodinná firma, ktorá sa snaží prostredníctvom našich aktivít podporovať regionálne, spoločenské a vzdelávacie podujatia a projekty.

Projekty, ktoré podporujeme

Radi podporujeme verejne prospešné aktivity.

Hasičskému a záchrannému zboru v Banskej Bystrici sme bezplatne dodali špeciálnu vákuovú vyprosťovaciu vestu určenú pre zásahy pri dopravných nehodách. Cenami sponzorovala naša spoločnosť aj Memoriál Ondreja Snopka a Jožka Dobríka, ktorú každoročne organizuje Hasičský a záchranný zbor v Banskej Bystrici pre záchranárov špecialistov nielen zo Slovenska ale aj okolitých krajín. V súčasnej dobe tejto organizácii naša spoločnosť zabezpečuje bezplatnú revíziu špeciálnej záchranárskej techniky pre všetky útvary pôsobiace v banskobystrickom kraji.

Hasičský a záchranný zbor v Banskej Bystrici

Zabezpečili sme dresmi resp. iným športovým materiálom niekoľko športových družstiev pôsobiacich v banskobystrickom regióne, posledne pre DAEMONS Banská Bystrica – klub amerického futbalu.

DAEMONS Banská Bystrica – Klub amerického futbalu

V spolupráci s Technickou univerzitou vo Zvolene podporujeme činnosť katedry dizajnu kde umožňujeme študentom pravidelné exkurzie za účelom oboznámenia sa so spôsobmi opracovania plochého skla. Najlepším semestrálnym prácam v ročníku umožňujeme bezplatné vyrobenie funkčných výrobkov. Sponzorujeme súťažnú prehliadku študentov vysokých škôl Českej a Slovenskej republiky Cenu prof.Jindřicha Halabalu zvláštnou cenou za dizajn nábytku. Ponúkame víťazom okrem vecných cien aj bezplatné vyrobenie ich tvorby v oblasti dizajnu skla. Podobnú ponuku na spoluprácu sme zaslali aj Akadémii umení v Banskej Bystrici. S pánom rektorom Oľhom pripravujeme možnosti spolupráce s našou spoločnosťou.

Technická univerzita vo Zvolene

Dlhoročne sponzorujeme cenami futbalový turnaj banskobystrickej Dukly – Memoriál Ivka Lenára.

Memoriál Ivka Lenára, Futbalový turnaj, Dukla Banská Bystrica

Bezplatne sme vyrobili a dodali sklené opláštenie vonkajšieho výťahu pre imobilného chlapca Miťka Tomáša na Sídlisku v Banskej Bystrici.

Miťko Tomáš, Podpora imobilného chlapca

Aktivity, na ktorých nám záleží

my a ľudia

V roku 2011 sme žiakom siedmej športovej hokejovej triedy zabezpečili rekonštrukciu hygienicky nevyhovujúcej šatne. V danej šatni sme zabezpečili kompletnú rekonštrukciu sprchy, toalety, vymenili sme rozvody vody a elektriky, dodali nové keramické obklady do spŕch,toaliet a šatni. Dodali sme tiež nové sanitárne vybavenie, plastové okná, policové systémy. Naši zamestnanci na prerobení šatne odpracovali bezplatne približne 300 hodín. Celá šatňa je súčasťou zimného štadiónu a je v majetku mesta resp. Správy športových zariadení mesta Banská Bystrica.

Zimný štadión, Banská Bystrica

Dodali sme nové školské lavice a stoličky do triedy na ZŠ Golianova.

ZŠ Golianova

V roku 2009 sme na športový areál zabezpečili outdorový fitnes systém slúžiaci pre posilňovanie na otvorených ihriskách. Na túto investíciu sme kompletne zabezpečili sponzorov. Naša spoločnosť prispela aj finančne na celú investíciu. Outdorový fitnes systém sme osadili bezplatne v septembri 2009 v rámci školskej brigády spolu s rodičmi žiakov školy.

ZŠ Golianova

V roku 2008 sa mesto rozhodlo dobudovať celé ihrisko na ZŠ Golianova. Preto sme znovu oslovili štátnu tajomníčku Ministerstva školstva pani Obrimčákovu, ktorá nám pomohla získať dotáciu 3.500 000 Sk. Táto smerovala na mesto a bola časťou celkovej investície mesta do 2.etapy rekonštrukcie športového areálu. Z financií Občianskeho združenia Aréna Barani sme dokúpili veci do vybavenosti ihriska za približne 150 000 Sk. Na financovanie aktivít Občianskeho združenia Aréna Barani boli použité prostriedky z 2 % z daní našich spoločností. Okrem toho toto občianske združenie poskytuje bezplatne návštevníkom ihriska športové potreby a iné veci potrebné pre údržbu a chod ihrísk. Súčasťou sponzorskej dodávky, ktorý sme zabezpečili, bol aj celý kamerový a monitorovací systém chrániaci danú investíciu.

ZŠ Golianova

V roku 2007 sme z vlastnej iniciatívy pripravili a spracovali projekt rekonštrukcie športového areálu na ZŠ Golianova. Následne sme vybavili sponzorov a finančný prísľub pomoci štátnej tajomníčky Ministerstva školstva SR pani Obrimčákovej. Celý rok sme riadili a koordinovali práce na rekonštrukcii športového areálu a aktívne vyhľadávali ďalších sponzorov. Po našich krokoch a rokovaniach s primátorom mesta Banskej Bystrice p. Saktorom a jeho finančnej spoluúčasti sme do jedného roka odovzdávali prvú etapu jedného z najkrajších a najlepšie vybavených školských ihrísk na Slovensku do majetku mesta Banská Bystrica v hodnote 15 000 000 Sk. Investície, ktoré sme do tejto 1.etapy rekonštrukcie zabezpečili, sa pohybovali v hodnote okolo 7.000 000 Sk. Tribúny, ktoré mesto zaplatilo mali hodnotu cca 6.000 000 Sk.

ZŠ Golianova

V roku 2006 sme na ceste pred ZŠ Golianova zabezpečili vybudovanie spomaľovacieho retardéru na prechode pre chodcov.

ZŠ Golianova

V roku 2004 sme dodali MŠ na Starej Tehelni hračky, didaktické pomôcky a nábytok.

MŠ Stará Tehelňa

“Okrem týchto aktivít naša spoločnosť v minulosti nezištne pomáhala aj v mnohých iných prípadoch.”

Roman Miartuš, majiteľ DoMo – PROTECTION

Galéria