Revízie bleskozvodov a elektrických zariadení

Počas revízie elektrického zariadenia a zariadenia na ochranu pred účinkami atmosférickej elektriny, bleskozvodu, overíme ich aktuálny stav z hľadiska bezpečnosti a ochrany pred bleskom. OPaOS (revízia) elektrickej inštalácie vykonávame na základe príslušných noriem, v pravidelných intervaloch podľa daného objektu.

Základné informácie

 • Podrobnou prehliadkou, meraním a skúšaním zisťujeme stav elektrického zariadenia a elektroinštalácie z hľadiska bezpečnosti pred úrazom elektrickým prúdom.
 • Revízie elektrických zariadení vykonávame na stožiaroch aj objektoch, ktoré sa často nachádzajú pri stožiaroch v zmysle platnej legislatívy.
 • Revízie bleskozvodu zahŕňajú kontroly od strešných zvodov, až po kontrolu zvodov na výškovom stožiari.
 • Revízie bleskozvodov vykonávame na základe noriem.
 • Revízie elektrických zariadení a bleskozvodu vykonávajú naši certifikovaní odborníci, ktorí disponujú osvedčením – § 24 Revízny technik elektrických zariadení.
 • Výsledkom revízie elektrického zariadenia je revízna správa o vykonaní pravidelnej odbornej prehliadky a odbornej skúšky systému elektrického zariadenia v zmysle platnej legislatívy.
 • V prípade potreby zabezpečíme napojenie objektu na náhradný zdroj elektrického napätia.

Postup pri kontrole elektrickej inštalácie

Dohodneme si plán revízie OPaOS

Vykonáme obhliadku elektrického zariadenia, bleskozvodu podľa príslušných noriem

Odskúšame a odmeriame elektrickú inštaláciu

Vypracujeme revíznu správu a pripravíme odporúčania

Postaráme sa o vás

 • Kvalifikované osoby s oprávnením na vykonávaní revízií
 • Certifikovaní pracovníci so skúsenosťami z rôznych objektov
 • Vykonávame revízie a kontroly po prestavbách, zatepľovaní a mimoriadne kontroly a opravy v rámci pohotovostnej služby 24/7/365.

MÁTE ZÁUJEM O REVÍZIU ELEKTRICKÝCH ZARIADENí A BLESKOZVODOV?

  Máme dlhoročné skúsenosti s revíziami a opravami elektrických zariadení a bleskozvodov

  Vykonávame 1000+ periodických revízií ročne

  25 +

  Už viac ako 25 rokov vykonávame prvotné aj opakované prehliadky elektrických zariadení podľa aktuálnych platných nariadení

  DÔLEŽITOSŤ PRAVIDELNÝCH KONTROL ELEKTRICKÝCH ZARIADENÍ A BLESKOZVODOV

  • Samostatne revidujeme elektrické zariadenia a bleskozvody podľa platných vyhlášok a nariadení
  • Vykonávame aj revízie výstražných svetiel a leteckých návestidiel
  • Revízie bleskozvodov vykonávame na stožiaroch aj objektoch, ktoré sa nachádzajú pri stožiaroch v zmysle platnej legislatívy

  Legislatíva

  • Vyhláška MPVaR SR č. 508/2009 Z. z.
  • Normy STN 33 1500:1990~2007, STN EN 62305-3:2007 (STN 34 1390:1969~2007) a STN 34 1391:1998~2008
  • Normy STN 33 2000-6:2007 a STN 33 2000-6:2018-06

  Chcete vedieť, či vaše elektrické zariadenia a bleskozvody spĺňajú požiadavky bezpečnosti a ochrany pred bleskom?

  REFERENCIE

  orange-logo

  Telekomunikačné objekty

  slovnaft-logo

  Výrobné podniky

  slovak-telekom-logo

  Stožiare

  Časté otázky

  Kto je povinný vykonávať revízie a prečo sa vykonávajú OPaOS elektrickej inštalácie?

  V zmysle §9 “Kontrolná činnosť” zákona č. 124/2006 Z.z. ods.1 , je zamestnávateľ povinný:

  • sústavne kontrolovať a vyžadovať dodržiavanie právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečnej práce, ochrany zdravia pri práci a bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov, najmä kontrolovať:
   Stav bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vrátane stavu bezpečnosti technických zariadení; na ten účel v intervaloch určených osobitnými predpismi zabezpečovať kontrolu tohto stavu, meranie a hodnotenie faktorov pracovného prostredia, úradné skúšky, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení.

  V zmysle §13 “Bezpečnosť stavieb, pracovných priestorov, pracovných prostriedkov a pracovných postupov” zákona č. 124/2006 Z.z. ods.3 , je zamestnávateľ povinný:

  • Zamestnávateľ môže užívať stavby, ich súčasti a pracovné priestory, prevádzkovať pracovné prostriedky a používať pracovné postupy, len ak zodpovedajú predpisom na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ak sú dodržané podmienky, ktoré vymedzil ich projektant, konštruktér, tvorca alebo výrobca a po vykonaní údržby, prehliadok, kontrol, skúšok, úradných skúšok alebo odborných prehliadok a odborných skúšok ustanovených osobitnými predpismi alebo technickou dokumentáciou výrobcu.

  Z uvedného vyplýva, že každý zamestnávateľ, prevádzkovateľ, či prenajímateľ objektu je povinný zabezpečiť v pravidelných intervaloch odborné prehliadky a odborné skúšky, resp. revízie a kontroly na akomkoľvek vyhradenom technickom zariadení elektrickom, teda aj na elektrických inštláciach, čím zabezpečí základnú bezpečnostnú požiadavku ochrany pracovníkov pred možným zásahom elektrickým prúdom.

  Kto môže vykonávať odborné prehliadky a odborné skúšky a revízie elektrických zariadení?

  OPaOS, resp. revíziu elektrických zariadení, bleskozovodov a elektrickej inštalácie smie vykonávať iba revízny technik vyhradených technických zariadení elektrických. Revízny technik je osoba, ktorá je držiteľom osvedčenia na základe vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., § 24.

  Aká môže byť pokuta za nevykonané alebo neplatné revízie?

  Na základe §19 “Správne delikty” písmeno a) zákona č. 125/2006 Z.z. hrozí zamestnávateľovi za nesplnenie týchto povinností uloženie finančnej sankcie do výšky 100 000 €, zákaz prevádzkovania činnosti alebo iný trestný postih.

  Inšpektorát práce je oprávnený uložiť pokutu, ak tento zákon neustanovuje inak. Zamestnávateľovi, prevádzkovateľovi, prenajímateľovi objektu za porušenie povinností vyplývajúcich z tohto zákona, z predpisov uvedených v § 2 ods. 1 písm. a) prvom bode až treťom bode a šiestom bode alebo za porušenie záväzkov vyplývajúcich z kolektívnych zmlúv až do 100 000 €, a ak v dôsledku tohto porušenia vznikol pracovný úraz, ktorým bola spôsobená smrť alebo ťažká ujma na zdraví, najmenej 33 000 €.